අග්‍රාණ්ඩුකාරවරු


Governors-general of Ceylon

ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාණ්ඩුකාරවරු


 

 

Name: Sir Henry Monck Mason Moore

නම: සර් හෙන්රි මන්ක් මේසන් මුවර්
Born:  1887            උපත: 1887
Death: 1964          අභාවය: 1964
Governor-General From: 4 February 1948  – To: 6 July 1949
ආණ්ඩුකාරධූරය: 1948 පෙබරවාරි 4  සිට –  1949 ජූලි 6 දක්වා
Emperor:  George VI
අධිරාජයා: 4 වන ජෝර්ජ් රජු
During which the country’s Prime Minister:
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය: ඩී.එස්.සේනානායක

Name: Herwald Ramsbotham
නම: හාර්වල්ඩ් රැම්ස්බොතම්
Born: 6 March 1887              උපත: 1887 මාර්තු 6
Death: 30 January 1971     අභාවය: 1971 ජනවාරි 30
Governor-General From:  6 July 1949  – To: 195- ?
ආණ්ඩුකාරධූරය: 1949 ජූලි 6  සිට –  195-?  දක්වා
Emperor: George VI  /  Elizabeth II
අධිරාජයා: 4 වන ජෝර්ජ් රජු හා 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ
During which the country’s Prime Minister: D.S.Senanayaka
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය: ඩී.එස්.සේනානායක

Name: Justice Arthur Wijewardena
නම: විනිසුරු අාතර් විජේවර්ධන
Born: 21 March 1887             උපත:
Death: 1964          අභාවය:
Governor-General From: 195-?  – To: 195-?
ආණ්ඩුකාරධූරය: 195-?        සිට –  195-?  දක්වා
Emperor: Elizabeth II
අධිරාජයා: 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ
During which the country’s Prime Minister:
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය:

Name: Herwald Ramsbotham
නම: හර්වල්ඩ් රැම්ස්බොතම්
Born: 6 March 1887              උපත: 1887 මාර්තු 6
Death: 30 January 1971     අභාවය: 1971 ජනවාරි 30
Governor-General From:  195- ? – To: 195- ?
ආණ්ඩුකාරධූරය:   195- ?  සිට –  195-?  දක්වා
Emperor:  Elizabeth II
අධිරාජයා: 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ
During which the country’s Prime Minister:
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය: ඩී.එස්.සේනානායක

Name: Justice C. Nagalingam
නම: විනිසුරු සී.නාගලිංගම්
Born: 25 October 1893              උපත:
Death: 25 October 1958        අභාවය:
Governor-General From: 1954    – To: 1954
ආණ්ඩුකාරධූරය: 1954     සිට – 1954 දක්වා
Emperor:  Elizabeth II
අධිරාජයා: 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ
During which the country’s Prime Minister:
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය:

Name: Herwald Ramsbotham
නම: හර්වල්ඩ් රැම්ස්බොතම්
Born: 6 March 1887              උපත: 1887 මාර්තු 6
Death: 30 January 1971     අභාවය: 1971 ජනවාරි 30
Governor-General From: 1954  – To: 17 July 1954
ආණ්ඩුකාරධූරය: 1954  සිට –   1954 ජූලි 17  දක්වා
Emperor:  Elizabeth II
අධිරාජයා: 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ
During which the country’s Prime Minister:
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය:

Name: Sir Oliver Ernest Goonetilleke
නම: සර් ඔලිවර් අර්නස්ට් ගුණතිලක
Born: 20 October 1892 උපත- 1892 ඔක්තෝබර් 20
Death: 17 December 1978      අභාවය:1978 දෙැම්බර් 17
ආණ්ඩුකාරධූරය: 1954 ජූලි 17    සිට –  1962 මාර්තු 2 දක්වා
Emperor:  Elizabeth II
අධිරාජයා: 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ
During which the country’s Prime Minister:
කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය:

Name: William Gopallawa
නම: විලියම් ගොපල්ලව
Born: 17 September 1897              උපත:
Death: 31 January 1981          අභාවය:
Governor-General From: 2 March 1962   – To: 22 May 1972
ආණ්ඩුකාරධූරය: 1962 මාර්තු 2   සිට –   1972 මැයි 22  දක්වා
Emperor:  Elizabeth II
අධිරාජයා: 2 වන එළිසබෙත් රැජිණ

SHARE