〈 ¶ 〉 අපි කිරිල්ලියෝ / Api Kirilliyo

අපි කිරිල්ලියෝ  

ගායනය / Singing:

ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය / Mrs. Pradeepa Dharmadasa

පද රචනය / Lyrics:

එම්.ආර්.චූලසිංහ මහතා / Mr.Chulasinghe

සංගීතය / Music:

එම්.ආර්.චූලසිංහ මහතා / Mr.Chulasinghe

වේදිකා නාට්‍යය / Stage Drama

තටු / Thatu

වේදිකා නාට්‍යය අධ්‍යක්ෂක / Stage Drama Director

ජයසේකර අපෝන්සු මහතා / Mr. Jayasekara Aponsu


SHARE