අ.පො.ස.(සා.පෙ) සඳහා නිර්දේශිත ගීත

යමන් රාගය / Yaman Raga  

භූපාලි රාගය / Bhopali Raga  

බිලාවල් රාගය / Bilaval Raga 

බහිරවී රාගය / Bhairavi Raga 

හමීර් රාගය / Hameer Raga  

කාෆි රාගය / Kafi Raga 

SHARE