උඩරට වන්නම්


දහ  අට  වන්නම්

( මේවා උඩරට වන්නම් ලෙස හඳුන්වයි.)


අසදෘශ වන්නම / Asadrusha Wannama

#####


එරාඩි වන්නම / Eeradi Wannama

####


ගහකා වන්නම / Gahaka Wannama

####


ගජගා වන්නම / Gajaga Wannama

####


ගනපති වන්නම / Ganapathi Wannama

####


හනුමා වන්නම / Hanuma Wannama

####


කිරළා වන්නම / Kirala Wannama

####


මයුරා වන්නම / Mayura Wannama

####


මුසලඩි වන්නම / Musaladi Wannama

####


නයියඩි වන්නම / Naiyadi Wannama

####


සැවුළා වන්නම / Sawula Wannama

####


සිංහරාජ වන්නම / Sinharaja Wannama

####


සුරපති වන්නම / Surapathi Wannama

####


තුරඟා වන්නම / Thuranga Wannama

####


උදාර වන්නම / Udara Wannama

####


උකුසා වන්නම / Ukusa Wannama

####


උරඟා වන්නම / Uranga Wannama

####


වයිරොඩි වන්නම / Wairodi Wannama

####


SHARE