〈 ¶ 〉 ඔබ පෙම් කරනා / Oba Pem Karana

ඔබ පෙම් කරනා  ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

ගුණදාස කපුගේ / Gunadasa Kapuge

Lyrics / පද රචනය

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Music / සංගීතය

ගුණදාස කපුගේ / Gunadasa Kapuge


SHARE