〈 ¶ 〉 කවුරුදෝ අර කවුළුවෙන් / Kawurudo Ara Kawuluwen


xxxxxxxxx   ← Click On The Button For Download Mp3

Singing:

Pandith Shanthi Geethadeva / පණ්ඩිත් ශාන්තී ගීතදේව


xxxxxxxxx   ← Click On The Button For Download Mp3

Singing:

Proff. Sanatha Nandasiri


Lyrics:

?

Music:

Pandith Shanthi Geethadeva / පණ්ඩිත් ශාන්තී ගීතදේව


 සැ.යු: ඉහත ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින්ම මෙම ගීතය ගායනා කොට ඇත. මුල් ගායනය පණ්ඩිත්  ශාන්ති ගීතදේව මහතා විසින් ගායනා කොට ඇති අතර, එම ගීතයේ මාධූර්යයට වශීකෘත වූ මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි මහතා පණ්ඩිත්  ශාන්තී ගීතදේවයන්ගේ නිවැරදි ව අවසරය ලබා තම ගායනය සිදු කොට ඇත. මෙය සියළු දෙනාටම ආදර්ශයක් වේ.


SHARE