පළමු පියවර / 1st Step Temp

සැ.යු: පහත සඳහන් පෝරමය නිවැරදිව පුරවන්න. අයදුම්කරු පාසල් දරුවෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් භාරකරුගේ දුරකථන අංක හා ඊ මේල් ලිපින භාවිතා කරන්න. ලිපිනය ස්ථිරවම පදිංචි,  ලිපි ලැබෙන ස්ථානයේ විය යුතුය. මෙය සම්පූර්ණ කිරීමේදී දරුවන් භාරකරුවන්ගේ හෝ වැඩිහිටියෙකුගේ උපදෙස් මත කටයුතු කරන්න. පළමුව ඊ. මේල් ලිපිනයක්  සූදානම් කරගන්න. ( අනිවාර්ය නොවේ. ඇත්නම් වඩාත් වැදගත් ) පෝරමය පිරවීමට ප්‍රථමයෙන් ඔබේ ජංගම දුරකථන අංකයෙන් පහත සඳහන්  SMS  පණිවුඩය යවන්න. (මෙය අනිවාර්යයි) 

*ඔබගේ සාමාජික අංකය තාක්ෂණිකව උත්පාදනය වීම සඳහා ඔබේ දුරකථන අංකයෙන් සාමාන්‍ය පනිවුඩයක් යවන ආකාරයට  reg  හිස්තැනක්  තබා  ayanna  ලෙස සටහන් කොට 77177 අංකයට SMS කරන්න. ( උදා:  reg  ayanna  )

SHARE