පළමු පියවර / 1st Step

සාමාජිකත්වය  ඉල්ලුම් කිරීම – පළමු පියවර.

 

( අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර පහත උපදෙස් හොඳින් කියවන්න.)

  • සැ.යු: කරුණාකර එක් අයෙකු වෙනුවෙන් එක් වරක් පමණක් අයදුම් කරන්න.
  • වැඩි වාර ගණනක් අයදුම් කිරීමෙන් ඔබේ ඇතුළත්වීම තාක්‍ෂණිකව අවහිර වනු ඇත.
  • එබැවින්  අංක අනුව පහත උපදෙස්  හොඳින්  කියවා නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කරන්න.

  1. ඔබට ලබා දෙන සාමාජික අංකය තාක්‍ෂණිකව සකස් වේ. ඒ සඳහා ඔබ සතු ජංගම දුරකථන අංකය ලබා දිය යුතුය. 

  2. පළමුව  REG  හිස්තැනක් තබා  AYANNA  ලෙස නිවැරදිව සටහන් කොට සාමාන්‍ය SMS පණිවුඩයක් යවන ආකාරයට  77177  අංකය වෙත  SMS  කරන්න.*

  3. එකම අංකය දෙදෙනෙකු සඳහා භාවිතා කළ නොහැක. තාක්‍ෂණික හේතුවක් මත 072 න් ආරම්භ වන අංක තාවකාළිකව  භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න.

  4. ඉහත SMS සඳහා භාවිතා කළ ජංගම දුරකථන අංකය පහත කොටුව තුළ ඇතුල් කොට තහවුරු කරන්න.


 සැ.යු:  072 සංකේත අංකය හැර වෙනත් ඕනෑම ජංගම දුරකථන අංකයක් භාවිතා කළ හැකිය.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

* Conditions apply

SHARE