ප්‍රහේළිකා තරඟයේ කොන්දේසි


මෙම තරඟය සඳහා සහභාගි විය හැක්කේ මෙම වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකයින්ට පමණි.

තරඟය මාසයකට එක් වරක් පවත්වනු ලැබේ.

එක් අයෙකුට එවිය හැක්කේ එක් විසඳුමක් පමණි.

ප්‍රහේළිකාව හා උපකාරක පද බාගත කර මුද්‍රණය කර ගැනීමෙන් භාවිතා කල හැකි අතර, ඔබේ කැමැත්ත හා පහසුකම් අනුව අදාළ ආකෘතියට අනුව ඔබ විසින්ම සකස් කර ගත හැකිය.(බා ගත කිරීමේ සබැඳි තරඟ පිටුව අවසානයේ ඇතුලත් කොට ඇත.)

ප්‍රහේළිකාවේ කොටු දැළ 10 X 10 ලෙස සකස් කොට අදාළ කොටස් ප්‍රවේශමෙන් අඳුරු කර ගත යුතුය. කෙසේ වුවද පැහැදිළි හා පිරිසුදු විය යුතුය.

සැම මාසයකම 5 වන දින වන විට තරඟය ප්‍රසිද්ධ කරන අතර එම මස 20 වන දින තෙක් විසඳුම් එවිය හැක.

ඉදිරියේදී තරඟ කොන්දේසි වෙනස් කිරීමේ බලය හා තරඟය පිළිබඳ අවසාන තීරණය වෙබ් අඩවියේ සංස්කරක සතු වේ.

තරඟ කරුවන් තරඟයට සහභාගි වන්නේ කොන්දේසි වලට එකඟව බව පිළිගනු ලැබේ.

පහත ලිපිනයට සාමාන්‍ය තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. විසඳුම් හැර වෙනත් කිසිදු ලිපි ගනුදෙණුවක් තරඟය සම්බන්ධව සිදු නොකරන බව සලකන්න.

Crossword Puzzle,

ayanna.lk

Wijaya Sevana,

No 29,

Nikathenna,

Panwila. 20830.


තරඟ ප්‍රතිපල:

මෙම තරඟය සඳහා වන ප්‍රතිපල ඉදිරි තරඟ වාරය සමඟ ප්‍රසිද්ධ කරන අතර, ඒ සමඟ ජයග්‍රාහකයින්ගේ විස්තරද නිකුත් කරනු ලැබේ.

1 – 2 – 3 වන ස්ථාන සඳහා අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් සහිත පොත් ත්‍යාග වශයෙන් පිරිනමණු ලැබේ. ඒවා තැපැල් මඟින් යථා කාලයේදී එවනු ලැබේ.


තරඟ පිටුවට පිවිසීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.


 

SHARE