« භීම්පලාසි රාගය »


Raga  Bhimpalasi / භීම්පලාසී  රාගය


Raga Bhimpalasi

Vocal / ගායනය


SHARE