〈 ¶ 〉 මා හද අසපුව / Ma Hada Asapuwa

xxxxxxxx ← Click On The Button For Download Mp3


Singing:

Proff. Sanath Nandasiri / මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි

Lyrics:

?

Music:

Proff. Sanath Nandasiri / මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි


SHARE