〈 ¶ 〉 රතඳර සිරි පරදන / Rathandara Siri Paradana

රතඳර සිරි පරදන 


Singing / ගායනය

රොඩ්නි වර්ණකුල මහතා / Mr. Rodney  Warnakula

Lyrics / පද රචනය

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Music / සංගිතය 

එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහතා / Mr. Edward Jayakodi

Stage Drama / වේදිකා නාට්‍යය

කුස පබාවතී

 Stage Drama Director / වේදිකා නාට්‍යය අධ්‍යක්ෂණය

විජය නන්දසිරි මහතා / Mr. Wijaya Nandasiri


SHARE