〈 ¶ 〉 රස බොජුනක් සේ / Rasa Bojunak Se


රස බොජුනක් සේ 

Singing / ගායනය

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න මහතා සමඟ රත්නා ලාලනී ජයකොඩි මහත්මිය

 Dr. Jayalath Manorathna With Mrs. Rathna Lalani Jayakodi

Lyrics / පද රචනය

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න මහතා /  Dr. Jayalath Manorathna

Music / සංගීතය

රෝහණ බැද්දගේ මහතා / Mr. Rohana Baddage

Stage Drama / වේදිකා නාට්‍යය

අන්දරේලා / Andarela

Stage Drama Director / වේදිකා නාට්‍යය අධ්‍යක‍්ෂණය

ජයලත් මනෝරත්න මහතා /  Dr. Jayalath Manorathna


SHARE