රාග / Raaga


රාග / Raga


 

යමන් රාගය / Raga Yaman          >>>

භූපාලි රාගය / Raga Bhopali      >>>

බිලාවල් රාගය / Raga Bilaval      >>>

බහිරවී රාගය / Raga Bhairavi    >>>

හමීර් රාගය / Raga Hameer       >>>

කෆි රාගය / Raga Kafi             >>>

භීම්පලාසි රාගය / Raga Bhimpalasi     >>>

 


SHARE