සාමාජිකත්වය සඳහා / For Membership


අවසාන පියවර.


මෙහි කිසිවක් සටහන් කිරීමෙන් වළකින්න. / Do not record anything here.
ඔබ දැනුවත්නම් තැපැල් සංකේත අංකයද සඳහන් කරන්න.
( සඳහන් කිරීම වඩා වැදගත් වේ. අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන එවීම වැනි කටයුතු වලට පහසු වේ. )
පිළිවෙලින් වර්ෂය-මාසය-දිනය (තිත්, කොමා,කඩ ඉරි වැනි කිසිදු සළකුණක් නොමැතිව) එක දිගට ඇතුලත් කරන්න. උදා: 1975 -10 -25 ලෙස ඇති උපන් දිනයක් 19751025 ලෙස සටහන් කරන්න
මෙම අවශ්‍යතාවය අයදුම්කරු පාසල් දරුවන් හෝ ගුරු භවතුන් සඳහා පමණි.
මෙම අවශ්‍යතාවය අයදුම්කරු පාසල් දරුවන් සඳහා පමණි.
මෙම අවශ්‍යතාවය අයදුම්කරු පාසල් දරුවෙක් නම් පමණි.
මෙම අවශ්‍යතාවය අයදුම්කරු පාසල් දරුවෙක් නම් පමණි.
ඉහත තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට ප්‍රකාශ කරමි. එමෙන්ම වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන වන කොන්දේසි හා නියමයන්ට එකඟ වන බවට ද, මෙහි ඇතුලත් කොට ඇති විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන් හා දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් වල යාවත්කාලීන වන නියමයන් හා කොන්දේසි වලට අනුගත වන බවට ද, ඉදිරියේදී ලබා දෙන්නාවූ සාමාජික අංකය සමඟ වෙබ් අඩවිය හා කටයුතු කරන අතර, එහි  ප්‍රතිලාභ හිමිවන්නේ සාමාජිකයෙකු හට පමණක් බැවින් නිරතුරුවම වෙබ් අඩවිය හා කටයුතු කරන විට සාමාජික අංකය භාවිතා කරන බවත් ප්‍රකාශ කරමි.

* Terms & Conditions apply.


 

SHARE