පෝතක බාලදක්‍ෂ බාලිකා වෙසක්පත් නිර්මාණ තරගය 2021

‍වෙසක්පත් නිර්මාණ තරගය – 2021

484 වන මහනුවර පෝතක බාලදක්‍ෂ සමූහය

මහ/වත්තේගම බාලිකා මහා විද්‍යාලය – වත්තේගම


 

484 වන මහනුවර පෝතක බාලදක්‍ෂ බාලිකා සමූහයේ මෙහෙයවීමෙන් 2021 වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කළ පෝතක බාලදක්‍ෂ වෙසක්පත් නිර්මාණ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්මාණ පහත දැක්වේ.

ඒ ඒ අනු අංකය සමඟ පහතින් දැක්වෙන්නේ අංකයට අදාළ නිර්මාණයයි. 


End of Display


SHARE