〈 ¶ 〉 සරුංගලේ / Sarungale


xxxxxxx ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

නන්දා මාලනී / Nanda Malani

Lyrics / පද රචනය

මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න / Proff.Sunil Ariyarathna

Music / සංගීතය

ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ / Dr. Rohana Weerasinghe


SHARE