〈 ¶ 〉 ස්වර්ණ ප්‍රදීපාය මාන / Swarna Pradeepaya Mana


xxxxxxxxx ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

ස්වර්ණලතා කවීශ්වර / Swarnalatha Kaweeshwara

Lyrics / පද රචනය

?

Music / සංගීතය

?


SHARE