සිංහල යතුරු පුවරුව


සිංහල යතුරු පුවරුව ස්ථාපනය කරගැනීම සඳහා මෙම උපදෙස් පිළිපදින්න. පහත සඳහන් සබැඳියෙන් ගොස් බා ගත (Download) කරගන්න. ඉන් පසුව තාවකාලිකව ඔබගේ අන්තර්ජාල සබඳතාවය විසන්ධි කරන්න. අනතුරුව බා ගත කර ගත් යතුරු පුවරුව සාමාන්‍ය පරිදි  ස්ථාපනය (Install) කර ගන්න. මෙහි SinhalaTamilKit  ලෙස සඳහන් වේ. ස්ථාපනය (Install) කිරීමෙන් පසුව ඔබගේ පරිගනකයේ Task Bar හි දකුණු පැත්තේ ලෙස දැක්වෙන Icon එක Click කර යතරු පුවරුව Open කර ගන්න. එහිදී ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ සිංහල යතුරු පුවරුවද, දෙමළ යතුරු පුවරුවද යන්න ඔබ විසින් තෝරා ගත යුතු වේ. එමෙන්ම මෙහි දී දිස්වන පුවරුව අක්‍ෂර පිළිබඳ සැලසුම පෙන්වනු ඇත. ඒ අයුරින් ඔබගේ යතුරු ලියනය පහසුවෙන් කරගත හැකිය.


බා ගත කර ගැනීම  (Download) සඳහා පහත Click කරන්න.


 

SHARE