〈 ¶ 〉 සුවඳ සබන් ඇඟ ගාලා / Suwanda Saban Anga Gala


සුවඳ සබන් ඇඟ ගාලා

Singing / ගායනය

රවීන්ද්‍ර යසස් / Ravindra Yasas 

Lyrics / පද රචනය

සිරිසේන ප්‍රේමලාල් / Sirisena Premalal

Music / සංගීතය

සරත් කුලාංග / Sarath Kulanga

Stage Drama / වේදිකා නාට්‍යය

රාජ කපුරු (1988) / Raja Kapuru (1988)

Stage Drama Director / වේදිකා නාට්‍යය අධ්‍යක‍්ෂණය

ජනක් ප්‍රෙමලාල් / Janak Premalal


සිරිසේන ප්‍රේමලාල් මහතා යනු ජනක් ප්‍රේමලාල් මහතාගේ පියාණන් වේ.


SHARE