〈 ¶ 〉 සුව දේ මට සීතල සුළඟ පවා / Suwa De Mata Seethala Sulanga Pawa


xxxxxxxxx ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

මොහිදින් බෙග් / Mohidin Beg

Lyrics / පද රචනය

?

Music / සංගීතය

?


SHARE