〈 ¶ 〉 හදේ කොතැනක හෝ හිඳී ඔබ / Hade Kothanaka Ho Hindee Oba


xxxxxxx ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ

Lyrics / පද රචනය

?

Music / සංගීතය

ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ


SHARE