〈 ¶ 〉 හඳ මාමා උඩින් යතේ / Handa Mama Udin Yathe

xxxxxxxx  ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

Fredi Silva / ෆ්‍රෙඩී සිල්වා

Lyrics / පද රචනය

Premakeerthi De Alwis / ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්

Music / සංගීතය

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා / Dr. Victor Rathnayaka


SHARE