〈 ¶ 〉 හෝ පළු වන පෙත / Ho Palu Wana Petha

හෝ පළු වන පෙත 


Singing / ගායනය

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා / Dr. Victor Rathnayaka

Lyrics / පද රචනය

?

Music / සංගීතය

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා / Dr. Victor Rathnayaka


SHARE