〈 ¶ 〉 යමන් රාගය / Yaman Raga


Yaman raaga

Raaga Yaman (Vocal)  / යමන් රාගය (හඬ)


Yaman raaga

Raaga Yaman (Sitar)  / යමන් රාගය (සිතාර්)


Watch the video of this song / මෙම ගීතයේ වීඩියෝව නැරඹීමට ( Click here )


SHARE