අ.පො.ස (සා/පෙ)  විභාගය – 2019

අ.පො.ස (සා/පෙ)  විභාගය – 2019

Continue reading

පල්ලේබෝවල බොක්සිං ශූරයෝ

සැබෑ ශූරයන්ට උදවු කරමු……..

“ඔවුන්ට උදව් කරමු”

Continue reading

උසස් පෙළ විභාගය

අ.පො.ස (උ/පෙ)  විභාගය – 2019

Continue reading

ශිෂ්‍යත්වය 2019

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය – 2019

2019 අගෝස්තු 04 වන දින 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට

Continue reading

Z අගය ( Z-Scores )

2018 / 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා

Z අගය ( Z-Scores )

Continue reading

වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචිවීම

අයන්න.lk  වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම Continue reading

සහෘද අසපුව

සහෘද අසපුව

2019-07-03  වන දින වත්තේගම නගර ශාලාවේදී පැවැත් වූ සහෘද අසපුව වැඩසටහනට සමගාමීව අයන්න.lk වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබාදීම සිදු කෙරුණි. එය සංකේතවත් කරමින් දරුවන් කිහිප දෙනෙකුට සාමාජිකත්වය පිරිනැමීමේ අවස්ථාව. Continue reading