පල්ලේබෝවල බොක්සිං ශූරයෝ

සැබෑ ශූරයන්ට උදවු කරමු……..

“ඔවුන්ට උදව් කරමු”

ගිණුම් අංකය සහ විස්තර

Acc No -[BOC] 78219790
M/S Dilena Tharu Sports Club
Pallebowala Maha Vidyalaya
Pallebowala 20734
School principal – +94 77 549 0197
Jamitha Gayan –   +9471 574 0338

සම්පූර්ණ වීඩියෝව
https://youtu.be/WKF49Z_AOI8


 

Change