මධ්‍යම පළාත් මාසික පරීක්‍ෂණ


(සැ.යු: අදාළ පිටුව විවෘත වීම ප්‍රමාද නම් නැවත පිටුව අළුත් ( Re Fresh ) කරන්න.)


ඉංග්‍රීසි භාෂාව 

(මාසික පරීක්‍ෂණ – 2020 )

( මාර්තු / අප්‍රේල් / මැයි )

1 ශ්‍රේණිය  /   2 ශ්‍රේණිය  /   3 ශ්‍රේණිය  /   4 ශ්‍රේණිය  /   5 ශ්‍රේණිය

6 ශ්‍රේණිය  /   7 ශ්‍රේණිය  /   8 ශ්‍රේණිය  /   9 ශ්‍රේණිය  /   10 ශ්‍රේණිය

11 ශ්‍රේණිය  /   12 ශ්‍රේණිය  /   13 ශ්‍රේණිය  /    14 ශ්‍රේණිය