මාතලේ කලාපය / Matale Zone

මධ්‍යම පළාත  /  මාතලේ කලාපය

මාතලේ කලාපය විසින් සිසුන් සඳහා සකස් කොට ඇති සියළුම නිබන්ධන මෙහි ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ. ඒවා ඔබට බාගත හැකිය. විටින් විට  නිකුත් කරන ආකාරය අනුව මෙහි ඇතුල් කරනු ලැබේ.  ඒ ඒ ශ්‍රේණි සඳහා වෙන වෙනම දක්වා ඇති අතර අදාළ ශ්‍රේණිය තෝරා ඉිදිරියට යන්න. කිසියම් විටක පිටු විවෘත වීම ප්‍රමාදයක් වුවහොත් පිටුව අළුත් (RE Load) කරන්න. සියළු පිටු වල අවසානයේ බාගත කිරීමේ සබැඳිය දක්වා ඇත. සියල්ලම PDF ආකෘතියෙන් ඇති අතර සෘජුවම මුද්‍රණය කිරීමේ පහසුව ඇත. දී ඇති උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න.

අයන්න වෙබ් අඩවිය විසින් නිසි පරිදි ලබා ගත් අවසරයක් මත මෙම නිබන්ධන දරුවන්ගේ පහසුව හා  ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ. මෙම නිබන්ධන වල සියළු කතුහිමිකම් මාතලේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය සතු වන අතර,  අප විසින් මෙහි අන්තර්ගතයන් කිසිදු වෙනස් කිරීමකට ලක් නොකරනු ඇත. එමෙන්ම මෙය භාවිතා කරන ඔබ ද නිසි පරිදි පරිශීලනය කරනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරමු. 

සැ.යු: ඔබ වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වයට අයදුම් කර ඇත්නම් අළුතෙන් ඇතුළත් කරනු ලබන නිබන්ධන පිළිබඳව ඒ ඒ අවස්ථාවල ඔබගේ දුරකථනය වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ. මෙම සාමාජිකත්වය නොමිලේ ලබා දෙන බව සලකන්න.


සිංහල මාධ්‍ය 

Sinhala  Medium 


දෙමළ මාධ්‍ය 

Tamil  Medium