වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචිවීම

අයන්න.lk  වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම පිණිසලියාපදිංචිවීම දැන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ (Online)   සිදු කල හැකිය. ඒ සඳහා ලියාපදිංචි පිටුව වෙත පිවිස අදාළ උපදෙස් පිළිපදින්න.  071 202 2000 අංකයෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගන්න.  සඳහා පහත Click කරන්න.

 

Change