අප ගැන

 


We have launched this process for the Sri Lankan student community. In addition to the curricular-related process, providing information to acquire additional knowledge required for it is a main objective. At the same time the Government has planned to use all the Medias only with digital technology. Accordingly it will be compulsory for adults as well as children to know about digital technology related to computers when information is sought after for study purposes. This web designing can be referred to as one small step towards this journey. 

    Even today internet has been recognized as a useful mechanism for sharing information to acquire knowledge. Internet will definitely be used in future. And it can also be referred to as an accessory instrument for the education of children. Guiding children in the right way, introducing the correct mechanism and familiarizing them of the practical usage are some of our other objectives. At the same time we intend to enhance the interest of the children by launching various competitive programmes on our website.

          The ‘Contact Us’ page of the website will help in submitting comments and proposals and this will help to develop the website into an optimum level.

        However, providing an opportunity to practically experience the computer literacy of the children and exposing avenues to explore internet information through it are the main objectives of our website.


           ශ්‍රී ලාංකේය  ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව අරභයා අප විසින් මෙම ක්‍රියාවලිය දියත් කොට ඇත. පන්ති  කාමරය තුලදී විෂයානුබද්ධව  කරන ක්‍රියාවලියට අමතරව හා ඒ සඳහා අවශ්‍යවන්නාවූ අමතර දැනුම ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තොරතුරු සම්පාදනය කිරීම ප්‍රධාන අරමුණකි. එමෙන්ම ඉදිරි වසර කිහිපය අවසන් වීමෙන් පසු  සියලු මාධ්‍ය ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය මගින් පමණක් භාවිතා කරන්නට රජය සැලසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව අධ්‍යයන කටයුතු  සඳහා තොරතුරු සොයා යාමේදී ද පරිගණකය ආශ්‍රිත  ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය කෙරෙහි අනිවාර්යයෙන්ම යොමු වීමට අනාගත දරු දැරියන්ට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ට ද සිදුවේ. මේ සඳහා පෙර ගමනකට තැබූ එක් කුඩා පියවරක්  ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය සැලසුම් කිරීම හැදින්විය හැකිය.

          දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේදී අන්තර් ජාලය වැදගත් මෙවලමක් ලෙස අදට ද හඳුනාගෙන ඇත. අනාගතයේදී අන්තර් ජාලය භාවිතයට ගැනීම නො අනුමානවම සිදුවිය හැක. එහිදී දරුවන්ට තම අධ්‍යයන කටයුතු වලදී උපකාරක මෙවලමක් ලෙස අන්තර්ජාල භාවිතය පෙන්වා දිය හැකිය. මේ සඳහා දරුවන් නිසි පරිදි යොමු කිරීමත්, නිවැරදි ක්‍රමවේද හදුන්වා දීමත්, ප්‍රයෝගික භාවිතය පිලිබඳ හුරුවක් ලබා දීමත්, අපගේ තවත් අරමුණකි. මෙයට අමතරව අප වෙබ් අඩවිය මඟින් විවිධ තරඟකාරී වැඩසටහන් දියත් කිරීමෙන් දරුවන්ගේ උනන්දුව, දැනුම වර්ධනය කිරීම ද තවත් අපේක්‍ෂාවකි.

          වෙබ් අඩවියේ ” Contact Us ” පිටුව හරහා වෙබ් අඩවිය පිලිබඳ ගුණදොස් ඉදිරිපත් කිරීමත්, යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමත්, වෙබ් අඩවිය ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමට පිටිවහලක් වනු ඇත.

          කෙසේ වුවද දරුවන්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය ප්‍රයෝගිකව අත්විඳීමට අවස්ථාව ලබා දීමත්, ඒ හරහා අන්තර් ජාල තොරතුරු ගවේෂණයට මං පෙත් හෙළි කිරීමත්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය ලෙස දැක්විය හැකිය.

SHARE