මගේ ගිණුම / My Account


 

YOUR ACCOUNT DASHBOARD / මෙය ඔබේ ගිණුමේ පැතිකඩ පුවරුවයි.

 

Profile Details: මේ මඟින් ඔබේ ගිණම සංස්කරණය කළ හැකිය.

Upload Picture: මේ මඟින් ඔබගේ ඡායාරූපයක් එක් කිරීම / වෙනස් කිරීම කළ හැකිය.

Change Password: මේ මඟින් මුරපදය වෙනස් කර ගත හැකිය.

Logout: මෙයින් ඔබේ ගිණුමෙන් ඉවතට යා හැකිය.

සැ.යු: සියළු සංස්කරණ වලින් පසුව පහත  Save Changes  බොත්තම මඟින් යාවත්කාලීන කරන්න.

Login / පිවිසීමේ  දී ඔබ ලියාපදිංචියේ දී ලබා දුන් ඊ මේල් ලිපිනය හා මුර පදය නිවැරදිව ඇතුළත්  කරන්න.

[user_registration_my_account]

 


SHARE