〈 ¶ 〉 දුරස් වන්නට මේ ලෙසින් / Duras Wannata Me Lesin


xxxxxxxx ← Click On The Button For Download Mp3


Singing:

Dayarathna Ranathunga / දයාරත්න රණතුංග

Lyrics:

?

Music:

Dayarathna Ranathunga / දයාරත්න රණතුංග


SHARE