〈 ¶ 〉 සවන් දී පෙර රාම චරිතේ අසව් / Sawan Dee Pera Rama Charithe Asaw

සවන් දී පෙර රාම චරිතේ අසව්


Singing / ගායනය

වික්ටර් රත්නායක මහතා / Mr. Victor Rathnayaka

Lyrics / පද රචනය

සර් ජෝන් ද සිල්වා / Sir John de Silva

Music / සංගීතය

?

Stage Drama / වේදිකා නාට්‍යය

Ramayanaya

Stage Drama Director / වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක‍්ෂණය

සර් ජෝන් ද සිල්වා / Sir John de Silva


SHARE